Skip to main content

Reisevilkår

Reisevilkår

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen mellom Rundtomkring AS (heretter omtalt som «vi») og den reisende (heretter omtalt som «du»). Det er viktig at du leser og forstår disse vilkårene.

Reisevilkårene er grunnlag for dine rettigheter og plikter som reisende, samt våre rettigheter og plikter som arrangør. Les også reisebeskrivelsen på våre nettsider nøye før du bestiller en reise.

Fysisk kapasitet på aktivitetsreiser

Du må være i god fysisk form for å kunne delta på våre aktivitetsreiser. Dette innebærer at du må vurdere din fysiske kapasitet i forhold til aktuell vanskelighetsgrad beskrevet i turprogrammet.

Dersom du eller turleder vurderer det slik at du likevel ikke er sterk nok til å følge gruppen på en eller flere dagsetapper, vil vi i samråd med deg avklare alternative aktiviteter/transport til neste overnattingssted. Kostnader forbundet med dette, må du dekke selv. 

Bestilling og betaling

Du bestiller selv din reise på www.rundtomkring.no  

Etter fullført bestilling sender vi en faktura/bestillingsbekreftelse til den e-postadressen du har oppgitt. Denne fakturaen gjelder for hele reisen, og inneholder fakturabeløp og forfallsdato både for depositum og restbeløp/sluttbetaling. Du vil ikke motta flere fakturaer enn denne ene fra oss.

Depositum utgjør kr 2.000 per person og må betales innen 10 dager. Restbeløpet må betales senest 42 dager før avreise, med mindre en annen betalingsfrist er angitt i den aktuelle reisebeskrivelsen. For reiser som bestilles senere enn åtte uker før avreise, forfaller hele beløpet til betaling med forfallsdato 42 før avreise eventuelt omgående.  

Påmeldingen er bindende. Ved manglende betaling to dager etter forfall, står vi fritt til å annullere bestillingen.

I stedet for betaling via bank, kan du velge å betale med kredittkort (Mastercard eller Visa). Ved kortbetaling påløper et administrasjonsgebyr på 1 % av beløpet.

Avbestilling/Endring av en bestilt reise

Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling.

Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:

  • Ved avbestilling f.o.m. betalingsfrist for depositum og inntil 42 dager før avreise (dato for betaling av sluttfaktura), beholder Rundtomkring innbetalt depositum kr 2.000 per person
  • Ved avbestilling f.o.m. 41 t.o.m. 30 dager før avreise, beholder vi 50 % av reisens totalpris
  • Ved avbestilling f.o.m. 29 dager t.o.m. og frem til avreisetidspunktet, eller den reisende uteblir fra reisen, beholder vi 100 % av reisens totalpris

Forsikring for avbestilling ved sykdom (avbestillingsforsikring) er ikke inkludert i reisen. Dette bør inngå som en del av din reiseforsikring.

Reise- og avbestillingsforsikring

For å delta på en reise med oss må du ha en gyldig reiseforsikring, samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Reiseforsikringskortet og Europeisk Helsetrygdekort E111 må medbringes på selve reisen.

Reiseforsikringen må minimum dekke kostnader ved sykdom, ulykke og hjemtransport. Vi anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i reiseforsikringen. Avbestillingsforsikring bør tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen.

Reiseforsikringen bør også dekke skade på bagasje (koffert og innhold) under transport. I flere forsikringsselskaper må dette tilknyttes reiseforsikringen som en tilleggsdekning.      

Rundtomkring sitt ansvar

Vi forplikter oss til å gjennomføre reisen slik den er beskrevet på www.rundtomkring.no og i skriftlig informasjon som sendes deg på e-post i forkant av reisen.

Det tas likevel forbehold om endringer i programmet som følge av endring i rutegående transport, vær (varme/vind/nedbør) og andre forhold utenfor vår kontroll. Mindre endringer i dagsprogram kan også forekomme uten grunner som nevnt ovenfor, forutsatt at dette erstattes av likeverdige alternativ.

På reiser der fly fra/til Norge er inkludert, er oppgitte flytider og flyselskap foreløpige og kan bli endret. Endelig informasjon vil framgår i reisedokument og på flybillett.

Den reisendes ansvar

Du er pliktig til å holde oss orientert om eventuelle endringer i e-postadresse og telefonnummer, slik at du mottar all nødvendig informasjon/dokumentasjon til riktig tid.

Du har selv ansvar for å kontrollere at eventuelle reisedokumenter er korrekte og at reisebetingelsene er lest.

Under reisen plikter du å opptre på en slik måte at du ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer for de medreisende eller Rundtomkring. Grovt brudd på disse bestemmelsene gir Rundtomkring rett til å vurdere hjemsendelse på den reisendes regning.

Kanselleringer

Vi forbeholder oss retten til å kansellere turer der antall deltakere er for lavt.

Kansellering skal skje senest seks uker før avreise og innbetalt beløp refunderes umiddelbart hvis du ikke velger å delta på en annen av våre turer. Dersom kansellering skjer senere enn seks uker før avreise, refunderes også eventuelle flybilletter innkjøpt i forbindelse med turen.

Kansellering ved Force Majoure

Reglene om refusjon nevnt i punktet om kansellering, gjelder ikke dersom reisen må avlyses som følge av Force Majeure. Eksempler på Force Majeure er at det på reisemålet/reiseruten eller i umiddelbar nærhet av disse, finner sted krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte.

Flyreiser

Under eventuelle flyreiser i regi av Rundtomkring, flyr du i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsregler. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise samt transport av bagasje.

Mangler ved reisen

Hvis du mener det er mangler ved reisen, skal du straks og på reisemålet informere Rundtomkring sin representant (turleder) om forholdet. Dersom du utsetter til etter hjemkomst å informere om mangler ved reisen, kan du miste dine rettigheter.

Klagen skal i tillegg rettes skriftlig til Rundtomkring AS, og klagefristen er fire uker etter reisens avslutning.

Du kan ha rett til kompensasjon for tap eller skade som blir påført som en følge av at Rundtomkring ikke oppfyller sine forpliktelser. Rett til kompensasjon gjelder ikke hvis Rundtomkring kan dokumentere at skaden eller ulempen ikke kan bebreides selskapet eller noen av selskapets avtalepartnere i forbindelse med reisen, eller at ingen kunne avverget hendelsen.

Hvis det oppstår uenighet mellom deg og Rundtomkring om mangler i reisen og betingelsene, kan du bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for Pakketurer innen fire uker etter at endelig svar foreligger fra Rundtomkring. Det vises forøvrig til Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018 (Pakkereiseloven)

Forbehold om prisendringer

For reiser som gjennomføres fra og med 1. januar 2020, gjelder følgende:

Oppgitte priser baserer seg på valutakurser fra 20. august 2019. Hvis valutakurser, flypriser eller avgifter/skatter endrer seg fra denne dato, forbeholder Rundtomkring seg retten til å endre prisene. Dersom prisøkning utgjør 8 % eller mer av reisens pris, har du rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp.

Eventuelle endring i flyskatter vil du være pliktig til å betale, da disse de pålegges av myndigheter og flyselskap.

Pakkereiseloven

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven).

Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Rundtomkring AS har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt.

Rundtomkring AS har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (Pakkereiseloven)

Personopplysninger

Vi behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person, vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet til andre eksterne register.
Rundtomkring AS sin Personverkerklæring finner du på www.rundtomkring.no

Vi ønsker deg velkommen på tur med Rundtomkring!